Programy specifické primární prevence rizikového chování

Chcete předejít rizikovému chování dětí anebo
podpořit dobré vztahy ve třídě ?

Nabízíme programy  primární prevence rizikového chování pro děti ve věku 6 – 15 let a to formou prožitkových lekcí, interaktivních besed s prvky zážitkové pedagogiky (viz přehled programů níže).

Nabízíme dlouhodobou spolupráci, programy přizpůsobíme aktuální atmosféře v kolektivu, zkušenostem dětí a jejich postojům.

Poslání

Posláním programů specifické primární prevence je předcházet vzniku, popřípadě rozvoji rizikového chování, zvýšit informovanost v této oblasti  a usilovat o zdravý a bezpečný způsob života dětí  a dospívající mládeže.

Cíle

Cílem realizace programů specifické primární prevence je vést děti k tomu, aby si samy odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Prevencí ovlivňujeme postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému a nesociálnímu chování, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, agresi, kyberšikaně, závislostnímu chování, apod……). Těžištěm práce je nejen přímé zabývání se problémovými skutečnostmi, ale také posilování zdravého sebevědomí a zodpovědnosti, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, kvalitní a rozvíjející se komunikace a tolerance.

Cílová skupina

Programy jsou určeny pro třídní kolektivy základních škol, příp. víceletých gymnázií ( prima-kvarta), pro žáky speciálních a praktických škol ve věku  od  6 do 15 let.

Popis realizace programů

Dlouhodobé programy specifické primární prevence – při těchto programech je u dětí a dospívající mládeže posilováno zdravé sebevědomí a zodpovědnost, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, rozvíjení komunikace a tolerance tak, aby se problémům rizikového  chování předcházelo, aby nevznikly, popřípadě se jejich výskyt minimalizoval. Jednotlivé programy na sebe navazují  a zaměřují se na řadu typů rizikového chování, kterým je snaha předejít.

Práva klientů

Práva příjemce programů:

 • Využít nabídku bloku programů specifické primární prevence dle nabídkového katalogu a objednat si program pro svoji cílovou skupinu.
 • Objednat si program dle katalogu osobně, popřípadě telefonicky.
 • Účast pedagoga při programu.
 • Podání stížnosti a ústní či písemmou formou.
 • Poskytovatel bude řešit  vzniklé situace, pokud to půjde  ihned přímo na místě nebo na svých pravidelných provozních poradách a příjemce bude o výsledku šetření       informován písemně, případně při osobní schůzce.
 • V případě, že příjemce není spokojen s poskytovanými programy nebo ho k tomu vedou jiné důvody, může smlouvu vypovědět písemně s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne odeslání.

Práva poskytovatele programů:

 • V případě nezajištění odpovídajících podmínek ze strany příjemce programu může být objednávka zrušena. Poskytovatel a příjemce domluví náhradní termín.
 • Poskytovatel nebude poskytovat programy přesahující jeho kompetence a nabídku. V případě zájmu o jiné programy bude doporučeno poskytovatelem jiné zařízení.
 • V případě nedodržení či opakovaného neplnění podmínek ze strany příjemce může poskytovatel vypovědět smlouvu písemnou formou s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne odeslání.
 • Poskytovatel má právo z kapacitních důvodů návrh objednávky odmítnout.

PRÁVA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽE PŘI PROGRAMECH SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Při programech máš právo:

 • právo účastnit se programu
 • právo aktivně se zapojovat do programu
 • právo vyjádřit svůj názor
 • právo na respekt
 • právo na své vlastní jméno (bez hanlivých urážek, přezdívek)
 • právo podělit se svými starostmi i radostmi z domova a okolí kolem sebe, které mohou vyplynout z programu
 • právo požádat pracovníka o pomoc, máš-li jakýkoliv problém nebo trápení, právo na anonymitu

…..ale také platí pravidla:

 • respektuj pracovníka
 • dodržuj začátek programu
 • nemluv nevhodně (vulgárně)
 • nechovej se agresivně
 • buď ohleduplný a zachovávej respekt ke svým spolužákům
 • nevykřikuj, vždy se přihlas o slovo – při jednotlivých technikách budeš mít prostor sdělit svůj názor, své připomínky či náměty

Vyřizování stížností

Podání stížnosti

 • Stěžovatelem může být jakákoliv fyzická i právnická osoba, zde nejčastěji žák/žákyně, učitel(ka), ředitel(ka), rodič žáka/žákyně.
 • Stížnost může být podána na kvalitu služby, na personální obsazení a jeho počínání.
 • Při řešení stížnosti je kladen důraz na dodržování Etického kodexu.
 • Vedoucí zařízení, případně statutární zástupce má povinnost stížnost vyřešit do 1 měsíce od data podání, a to v písemné podobě způsobem možným pro daný případ (předáním na programu, zasláním na uvedenou adresu, elektronická odpověď). Osoby, jichž se stížnost týká, se mohou proti rozhodnutí odvolat, a to do 15 dnů od předání rozhodnutí.

Způsoby podání

 • Ústně – ústní stížnosti přijímá pracovník, který je nadřízen pracovníkovi, proti kterému je stížnost podána. Pokud se jedná o běžné provozní záležitosti může stížnost přijmout pedagogický  pracovník.
 • Telefonicky na čísle:
  577 341 446  – vedoucí – Mgr. et Mgr. Dana Kozubíková   nebo
  737 140 346  – statutární zástupce Mgr. Naděžda Zemánková
  577 341 446  – pedagogický  pracovník – Bc. Romana Slováková
 • Písemně – lektorovi nebo na adresu: nám. Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín.
 • Při osobním setkání s pracovníkem, který realizuje program, s vedoucí služby, případně statutárním zástupcem.
 • Anonymně – do krabice „Stížnosti a připomínky“ přímo v zařízení nebo do poštovní schránky umístěné před vstupem do zařízení. Dále je možno využít „Schránku důvěry“ ve školách.

Stížnost by měla obsahovat:

 • Identifikační údaje stěžovatele v případě, že stížnost není anonymní (doporučujeme uvést jméno a příjmení, adresu, případně email).
 • Důvod stížnosti – co se událo, jak se cítí stěžovatel poškozen.
 • Cíl stížnosti – za jakým účelem je stížnost podána, co jí má být dosaženo.

Navíc může stížnost obsahovat:

 • Vymezení zúčastněných osob – tedy osob, jichž se stížnost týká.
 • Návrh nápravy – tedy představu stěžovatele ohledně formy nápravy.

Přehled programů specifické primární prevence rizikového chování

Programy pro 1. – 3. třídu

 • Příběhy Bárky a Klárky I. díl
 • Příběhy Bárky a Klárky II. díl
 • Příběhy Bárky a Klárky III. díl
 • Moje osobní bezpečí
 • Spokojená třída

Programy pro 3. – 4. třídu

 • Den s Luckou
 • Planeta přátelství
 • Děkuji, prosím, promiň
 • Třída – malé království
 • Spokojená třída

Programy pro 4. – 5. třídu

 • Jak vidím sám sebe
 • Jsem sám sebou?
 • STOP drogy NE!
 • Spokojená třída

Programy pro 5. třídu

 • Před problémy neutíkej
 • Podívej se kolem
 • Chovám se bezpečně?
 • Řekni kdo jsem
 • Jak na šikanu?
 • Cizinci a my
 • Hravě zdravě
 • Bezpečí na internetu
 • Jak vidím sám sebe
 • Spokojená třída

Programy pro 6. – 7. třídu

 • Řekni kdo jsem
 • Hravě zdravě
 • Umím správně komunikovat?
 • Šikana in@č
 • Cizinci a my
 • Dej STOP šikaně!
 • Podívej se kolem

Programy pro 8. – 9. třídu

 • Drogy a Já
 • Umím se prosadit a být tolerantní?
 • Co vím o závislosti?
 • Cesta z bludného kruhu
 • Já a my spolu ve světě
 • Zvládám stres?
 • Vztahy a Já
 • Krása a zdraví
 • Moje sebereflexe
 • Prevence hrou
 • Umím správně komunikovat?