Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Naše nízkoprahové zařízení vytváří pro uživatele chráněný a bezpečný prostor, prostředí důvěry a porozumění. Služba je poskytována tak, že klade důraz zejména na individualitu každého, kdo k nám příjde. Jednotliví návštěvníci mají právo volby při pohybu v prostorách zařízení a v možnosti využití poskytovaných činností. Přístup do klubu není omezen financemi, ani časem příchodu či odchodu, uživatelé mají svobodu volby při pohybu v prostoru klubu i ve volbě vykonávaných činností. Nesuplujeme žádné zájmové útvary, školní družinu ani jiné organizované aktivity. Navíc poskytujeme základní poradenství a sociální servis.

Poslání

Posláním „Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“ je poskytnout zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži ve Slavičíně a okolí, kteří jsou ohroženi rizikovými projevy chování, ocitnou se v nepříznivé životní situaci nebo jsou ji ohrožení. Posláním je přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Cíle

Poskytnout podporu a pomoc při zvládnutí konfliktních společenských situacích, komplikovaných životních událostech a při omezujících životních podmínkách. Snížení sociálních rizik vyplývajících z každodenních situací, životního způsobu a rizikového chování. Zvýšení sociálních schopností a dovedností. Podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity a běžného způsobu života. Poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit.

Cílová skupina

Služba je určena pro cílovou  skupinu dětí a mládeže od 7 do 15 let. Tato skupina je smíšená, neorganizovaná, bez pravidelné náplně volného času (ne v každém případě). Uživatelé mohou být z rodin sociálně slabých, s výchovnými problémy, s problémy se školní docházkou, se sklony k návykovým látkám a experimentováním s nimi.

Služby neposkytujeme:

Průběh služby

„Nízkoprahovost“ pro uživatele v našem klubu znamená, že:

 • nemusí uvádět žádné osobní údaje
 • mohou být při pobytu v klubu anonymní
 • mohou přijít a odejít kdykoliv v průběhu otevírací doby
 • poskytovaná služba je bezplatná
 • dodržujeme mlčenlivost a diskrétnost

Co nabízíme:

Najdete u nás:

 • sportovní činnost
 • tvořivou činnost
 • informační servis
 • základní sociální poradenství
 • pomoc v krizi
 • kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
 • zprosředkování dalších služeb
 • práci s blízkými osobami
 • kontaktní práci
 • případovou práci
 • skupinovou práci
 • situační intervenci
 • rozhovory na aktuální témata uživatelů
 • pomoc s přípravou do školy
 • vzdělávací aktivity
 • aktivity primární prevence
 • volnočasové aktivity
 • příjemné prostředí a pracovníky, kteří se vám budou věnovat a u kterých naleznete podporu
 • velký výběr stolních her (např: Tripollo, Dobble, Ovocný salát,  Hrábni si, Šplouch, kostky a další…
 • x box, šipky, air hockey, stolní tenis, fotbálek, Shut The Box, Currom, Holandský billiard, autodráhu Carrera, taneční podložku, Karaoke a další volnočasové vybavení
 • PC s připojením k internetu, Free Wifi
 • materiál pro rukodělnou činnost

Kapacita: (aktuální počet přítomných osob v danou chvíli)

12 uživatelů

Cena služby

Práva uživatelů v NZDM:

 • být zde v naprosté anonymitě (pod přezdívkou, křestním jménem)
 • během otevírací doby kdykoliv přijít a odejít
 • bezplatně využívat nabídku služeb
 • využít programové a volnočasové aktivity
 • na podání stížnosti
 • na pomoc v obtížné životní situaci
 • vědět o své dokumentaci a nahlížet do ní
 • podílet se na činnosti zažízení a ovlivňovat ji
 • využít kontaktní služby (úřady, další kontakty)
 • nemuset se zapojit do žádných připravených činností
 • zajištění základních lidských práv a svobod

Povinnosti uživatelů v NZDM:

 • respektuj pracovníky
 • nekuř, nepožívej alkohol, drogy ani jiné návykové látky
 • nenos cigarety, alkohol, drogy a jiné návykové látky
 • nenič majetek zařízení (hry, sportovní potřeby, nábytek)
 • neodcizuj majetek, který ti nepatří
 • nenos cennosti (velký obnos peněz) nebo si je uschovej u pracovníka
 • nenos nebezpečné předměty (nože, zapalovače)
 • nepřelézej přes zábradlí (ke vstupu slouží schody do zařízení)
 • nepoužívej psychické (posmívání, nadávky, vyhrožování) násilí
 • nepoužívej fyzické (rvačky, postrkování) násilí
 • bez dozoru se nezdržuj před budovou
 • nemluv vulgárně (sprostě)
 • zapůjčené věci vždy vrať v pořádku pracovníkovi

Postup pro podání stížnosti

Jak můžeš podat stížnost nebo návrh na zlepšení služby?

Stížnost je projevem nesouhlasu, nesprávného jednání, kdy došlo k porušení Tvých práv.
Podnět či připomínka se týká návrhu na zlepšení služby.

Podat je můžeš:

 • PÍSEMNĚ (do krabice „Stížnosti a připomínky“, do Knihy přání a stížností v klubu, do poštovní schránky u vchodu)
 • POŠTOU ( R-Ego, z.s., nám.Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín)
 • E-MAILEM (pc.r-ego@tiscali.cz)
 • OSOBNĚ-ÚSTNĚ
 • ANONYMNĚ (nemusíš uvést své jméno)
 • V ZASTOUPENÍ (např. spolužák, rodič ústně nebo písemně)

Komu podat stížnost?

Stížnost můžeš podat pracovníkovi, ke kterému máš důvěru:

 • vedoucí služby – Mgr.et Mgr. Dana Kozubíková,
  email: pc.r-ego@tiscali.cz, tel: 732 713 014
 • pedagogický  pracovník – Bc. Romana Slováková,
  e-mail: SlovakovaRomana@seznam.cz, tel.: 577 341 446
 • statutární zástupce– Mgr. Naděžda Zemánková,
  e-mail: nadazemankova@centrum.cz, tel.: 737 140 346

Co by měla stížnost obsahovat?

 • pokud není stížnost anonymní, doporučujeme uvést jméno a příjmení, adresu, případně i email
 • důvod stížnosti (co se událo, jak se cítíš poškozen/a)
 • cíl stížnosti (co bys chtěl/a, aby se zlepšilo)

Jak bude stížnost vyřízena a jak se dozvíš výsledek?

Maximální doba pro vyřízení je 30 dnů. Pokud uvedeš své jméno a adresu, vždy obdržíš písemnou odpověď včetně kroků, které byly zahájeny pro vyřešení stížnosti. Pokud bude stížnost anonymní, odpověď na ni najdeš na hlavní informativní nástěnce.

Časté dotazy…

Co je to nízkoprahový klub pro děti a mládež?

Nízkoprahový klub je určen dětem a mládeži ve věku od 6 do 15 let. Je alternativou k různým volnočasovým a zájmovým kroužkům, ale nesupluje je. Rozdíl je v jeho sociální práci, poskytuje základní poradenství a sociální servis.

Co nabízí nízkoprahový klub svým uživatelům?

Předně je to bezpečný prostor klubu, ve kterém mohou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou pomoc s možností smysluplně strávit svůj volný čas.

Co znamená nízkoprahový?

Nízkoprahový = dostupný. Nejsou kladeny případným zájemcům žádné překážky. Ani finanční ani časové. Jsme sociální služba a snažíme se využívat různé formy aktivit přijatelné pro děti a dospívající.

Jsou tyto služby určené všem dětem?

V podstatě ano. Zákon nám ukládá pracovat s dětmi, které zažívají nebo mohou zažívat nepříznivou životní situaci. Což znamená, že ohrožení se může týkat všech, ale musí splňovat cílovou skupinu.

Co je nepříznivá životní situace?

Na tuto otázku se nabízí široká odpověď. Oblastí, ve kterých můžou mít děti a dospívající mládež problémy je celá řada. Je to rodina, škola, vrstevníci, volný čas, návykové látky a další typy rizikového chování, konflikty, zdraví, sociální zdatnost, osobností zralost.

Služby jsou bezplatné?

Jsme sociální služba a ta je podle zákona vždy bezplatná. Financována je ze státního rozpočtu, místní samosprávy, může být i od soukromých dárců. Na některé činnosti, např. na cestovné či jídlo, pokud v klubu nocujeme nebo jedeme na výlet, si uživatel přispívá.

Jaké to je při první návštěvě?

Navzájem se představíme, zeptáme se, jak Tě máme oslovovat, jestli spadáš do cílové skupiny. Jsi zájemce o službu a budeš mít cca 5-6 návštěv, kdy se můžeš rozhodnout, jestli je klub to pravé místo pro Tebe. Budeme Tě informovat, co Ti můžeme nabídnout, sdělíme Ti podmínky spolupráce a předáme Ti i návštěvní vizitku. Potom se z Tebe stane uživatel a můžeš využívat vybavení klubu, zapojovat se do aktivit, řešit s pracovníky různá témata.

Z jakého důvodu za vámi chodí děti nejčastěji?

Každý, kdo k nám přijde, má svůj důvod, proč potřebuje nízkoprahový klub. Co ale nejvíce sledujeme je to, že se v klubu dá povídat o všem možném. První cesta každého uživatele vždy vede do pracovny k pracovníkům. Často od uživatelů slýcháme, že jsme místo, kde si můžou otevřeně promluvit o všem možném.